Hot/våld

Om en elev känner sig kränkt

Att göra om en elev känner sig kränkt

Om personal utsätts för hot/våld på skolan

KRIS-grupp

 1. Sammankalla krisgruppen. Rektorn är ansvarig, men kan delegera uppgifter.
 2. Gå noga igenom det inträffade. Gör en analys av situationen och bedöm riskerna för den drabbade.
 3. Rektorn beslutar om säkerhetsåtgärder.
 4. Gör en polisanmälan om hotet / våldet är av allvarlig karaktär.
 5. Rektorn kallar de inblandade till samtal så snart som  möjligt och beslutar hur situationen framöver ska hanteras.
 6. Rektorn ser till att information når till: skyddsombud, ev. hotade elevers vårdnadshavare, huvudman/skolkontoret, säkerhetsansvarig.
 7. Rektor utser någon som dokumenterar de olika åtgärder som vidtas.

Information till eleverna

 1. Samla eleverna i respektive klass och berätta vad som hänt.
 2. Berätta så öppet och tydligt som möjligt vad som hänt. Ge eleverna konkreta och direkta fakta.
 3. Ge god tid till elevernas reaktioner, låt dem berätta om sina tankar och känslor.

Nästa steg

Läs i handledningen sid 31 om Information på skolan, Information till föräldrarna, Anmälan till Arbetsmiljöverket samt Massmedia.

Om skolan blir utsatt för skadegörelse/inbrott

KRIS-grupp

 1. Sammankalla krisgruppen. Rektorn är ansvarig, men kan delegera uppgifter.
 2. Gå noga igenom händelsen.
 3. Besluta om man ska göra en polisanmälan.
 4. Kontakta hyresvärden.
 5. Kontakta larmbolaget.
 6. Besluta om återgång i arbete eller om det krävs evakuering.
 7. Besluta om hur man ska informera personalen.

Nästa steg

Läs sida 32 i handledningen.

Om elev kidnappas

Att göra omgående

Om ni misstänker att en eleven blir bortförd av fel person, kontakta polis. Det är polisens ansvar att söka efter försvunna personer. Kontakta sedan rektorn, som i sin tur meddelar sin ledning. Rektorn kontaktar vårdnadshavare.

KRIS-grupp

 1. Rektorn sammankallar krisgruppen
 2. Inhämta så mycket information som möjligt.
 3. Krisgruppen beslutar om vem som ska informera elever och skolpersonal och hur informationen ska förmedlas och när det är lämpligt.

Information till eleverna

 1. Samla eleverna i respektive klass och berätta vad som hänt.
 2. Berätta så öppet och tydligt som möjligt vad som hänt. Ge eleverna konkreta och direkta fakta.
 3. Ge god tid till elevernas reaktioner, låt dem berätta om sina tankar och känslor.

Nästa steg

Läs sid 29 i handledningen om bl.a. Kontakt med elevens vårdnadshavare, Information till skolpersonalen, Information till de övriga föräldrarna, samt Massmedia. 

Om skolan bombhotas

Att göra omgående – alla vuxnas ansvar om man känner till att skolan bombhotats

 1. Utrym skolan enligt utrymningsplanen
 2. Ring 112
 3. Samla alla vid uppsamlingsplatsen och se till att alla är på plats.
 4. Kontakta rektorn
 5. Rektorn informerar alla sina överordnade.
 6. Rektorn beslutar hur elevernas föräldrar ska kontaktas.

KRIS-grupp

 1. Rektorn sammankallar krisgruppen
 2. Kalla in brandman/polis och inhämta så mycket information som möjligt.
 3. Krisgruppen beslutar tillsammans med brandman/polis om vidare åtgärder.

Information till eleverna

 1. Samla eleverna i respektive klass.
 2. Berätta så öppet och tydligt som möjligt vad som hänt. Ge eleverna konkreta och direkta fakta.
 3. Ge god tid till elevernas reaktioner, låt dem berätta om sina tankar och känslor.
 4. Ta närvaro och notera hur eleverna mår, uppgifterna lämnas till krisgruppen som följer upp.
 5. Läraren/mentor kontaktar vårdnadshavare och ser till att det finns någon vuxen hemma.

Nästa steg

Läs sid 30 i handledningen om Information till skolpersonalen, Information till föräldrarna, Massmedia samt Anmälan till Arbetsmiljöverket.